Organizing Committee / 组委会


Conference Chairs

Zhixin Wang, Shanghai Jiao Tong University, China
Guoqing Xu, Shanghai University, China
Conference Co-chairs

Ting Li, Jilin Institute of Electrical Engineering, China
Daogang Peng, Shanghai University of Electric Power, China
Program Chairs

Zheng Li, Donghua University, China
Jie Wang, Shanghai Jiao Tong University, China
Danny Sutanto, University of Wollongong, Australia
Program Co-chairs

Tao Jin, Fuzhou University, China
Xue Li, Shanghai University, China
He Wang, Northeast Electric Power University, China
Saad Mekhilef, University of Malaya, Malaysia
Weerakorn Ongsakul, Asian Institute of Technology, Thailand
Award Chairs

Yi Wang, North China Electric Power University, China
Kai Hou, Tianjin University, China
Yunzhi Lin, Fuzhou University, China
Women in Engineering (WIE) Chairs

Juan Yu, Chongqing University, China
Jinghua Li, Guangxi University, China
Yuzhen Xu, Fuzhou University, China
Young Researchers Forum Chairs

Zhijun Qin, Guangxi University, China
Xiao Xu, Sichuan University, China
Student Program Chairs

Zhong Cao, Guangzhou University, China
Wei Lin, The Chinese University of Hong Kong, China
Local Organzing Committee

Gang Yao, Shanghai Jiao Tong University, China
Zhibin Lin, Shanghai Jiao Tong University, China
Xuguang Li, Shanghai Jiao Tong University, China
Li Zhu, Shanghai Jiao Tong University, China
Publicity Chairs

Fujin Deng, Southeast University, China
Tianshu Wang, Changchun University of Science and Technology, China
Dajun Du, Shanghai University, China
Publicity Committee

Sohrab Mirsaeidi, Beijing Jiaotong University, China
Xingkui Mao, Fuzhou University, China
Daniel L. Mon-Nzongo, Fuzhou University, China
Mingfa Yang, Fuzhou University, China
Lei Ren, Sun Yat-sen University, China
Publication Chair

Ku Ma, Southwest University, China
Treasurer

Fengxia Yang, Beijing Technology and Business University, China